Obchodní podmínky

Kdo jsme (detail firmy):

OP TIGER, spol. s.r.o.
Fakturační údaje
Korytná 4
Praha 10
10000
Česká reupublika
IČ: 45312966
DIČ: CZ45312966


Kontaktní údaje
Korytná 4
Praha 10
10000
Česká republika
Tel.: 222581915
E-mail: coromoro@coromoro.com


Preambule

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi provozovatelem internetového obchodu www.coromoro.com společností OP TIGER, spol. s r.o. a zájemci při využívání online služeb resp. služeb dostupných na tomto serveru.

Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré transakce učiněné na stránkách www.coromoro.com. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně fungování těchto stránek, kontaktujte nás na dále uvedených kontaktních adresách.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Provozovatel může být v dalších ustanoveních těchto obchodních podmínek dále označován za prodávajícího či poskytovatele a uživatel za zákazníka či kupujícího.

Změna obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto obchodních podmínek. Povinností provozovatele není informovat každého zákazníka o provedené změně. Doporučujeme tedy stránky pravidelně kontrolovat.

Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí obchodními podmínkami platnými v době uzavření smluvního vztahu.

Registrace

Není vyloučeno, že bude konkrétní služba vyžadovat registraci uživatele nebo zřízení uživatelského účtu. V takovém případě budete muset vyplnit registrační formulář, který může obsahovat citlivé údaje (vaší e-mailovou adresu, platební údaje apod.) a uvést registrační heslo pro použití ve spojení s touto službou. Vyplněním formuláře poskytujete zároveň souhlas s tím, že provozovatel webu je oprávněn takto zadané osobní údaje spravovat a shromažďovat, avšak to pouze a jen v nezbytném rozsahu. Vyplněním formuláře zároveň prohlašujete, že vámi uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Je výlučným právem provozovatele odmítnout komukoliv zřídit uživatelský účet či odmítnout registraci.

Ochrana důvěrných údajů

Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti hesla a informací o jeho uživatelském účtu. Uživatel je rovněž plně zodpovědný za všechny činnosti, ke kterým dochází v rámci jeho hesla či uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nakládáním s důvěrnými informacemi v rozporu s těmito podmínkami.

Bez předchozího výslovného, písemného souhlasu majitele účtu nemůže účet použít jiná osoba.

Uživatel je povinen neprodleně nahlásit provozovateli jakékoliv neoprávněné užití jeho přihlašovacích údajů či uživatelského účtu.

Vyplněním a následným potvrzením registrace v internetovém obchodě www.coromoro.com ve které kupující uvádí své osobní údaje, kupující prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze firmy OP TIFER, spol. s.r.o, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, s tím, že s poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tedy dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Na bezpečnost těchto dat je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má navíc kdykoli právo požádat o výmaz z databáze zákazníků. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi, sloužící pro bezproblémové doručení zboží.

Zrušení uživatelského účtu či registrace provozovatelem

Je výlučným právem provozovatele zrušit i bez udání důvodu uživateli uživatelský účet či registraci.

Zrušení uživatelského účtu či registrace uživatelem

Každý může i bez udání důvodu zrušit svůj uživatelský účet či registraci.

Služby

Na stránkách www.coromoro.com lze objednat fyzické produkty dle nabídky provozovatele Poskytovatel rovněž poskytuje profesionální platformu pro prezentaci autorských, grafických motivů. .

Objednávka zboží

Objednávky zboží vyřizujeme ve všedních dnech od 8:00 do 16 hod. Objednávka zboží uzavřená v internetovém obchodě je závazná a zboží bude dodáno za cenu uvedenou v daném okamžiku na webových stránkách coromoro.com. Pokud se na vašem monitoru objeví informace, že jsme obdrželi vaši objednávku resp. obdržíte e-mail s touto informací, znamená to pouze to, že uznáváme, že jsme obdrželi vaši poptávku. Smluvní vztah je uzavřen až v okamžiku, kdy vám e-mailem doručíme sdělení, že přijímáme vaši objednávku k dalšímu vyřízení.

Informace o zboží a jeho vyobrazení v našem internetovém obchodě jsou pouze informativní.

Jakýkoliv produkt inzerovaný na stránkách www.coromoro.com může být provozovatelem stažen.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V případě, že se neúměrně ( o více než 14 dnů) prodlouží nejzazší termín dodání ze strany prodávajícího, má kupující právo od objednávky odstoupit bez zaplacení storno poplatku. V tomto případě je kupující povinen informovat naše obchodní oddělení emailem nebo telefonicky.

Změny v objednávce ze strany kupujícího:

Kupující je oprávněn měnit své údaje a vybrané zboží v objednávce před jejím potvrzením. Potvrzením objednávky (kliknutím na „potvrdit objednávku“ se tato objeví v našem systému, je automaticky předána ke zpracování a v objednávce již nelze provádět žádné změny.

Po potvrzení objednávky lze provádět změny pouze pokud prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. O přesných nákladech bude kupující informován.

Zrušení objednávky prodávajícím:

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku i bez udání důvodu. Rovněž tak si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy i bez udání důvodu do okamžiku vyřízení objednávky. Odstoupí – li provozovatel od uzavřené smlouvy po uhrazení platby ze strany uživatele, je povinen takovou platbu neprodleně vrátit. Pokud nebude objednané zboží aktuálně k dispozici, bude kupující neprodleně informován prodávajícím za účelem dohody na dalším postupu.

Cena za zboží

U každého zboží je uvedena aktuální cena včetně DPH. V KOŠÍKU Vám bude připočten poplatek za poštovné (viz doprava zboží). Poštovné však není součástí kupní ceny zboží.

Cena poštovného se může lišit podle váhy objednaného zboží. Pokud se tak stane a poštovné by bylo výrazně nižší a nebo vyšší než je uvedeno v automatickém připočítávání při objednávce - budete informování e-mailem nebo telefonicky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží. Jakmile však již jednou objednávku potvrdil, nelze takovou změnu provést.

Platební podmínky

U každého výrobku je uvedena cena včetně DPH, platná v okamžiku objednání.

Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:

Varianta 1

Bezhotovostním převodem na účet: 2102000481/2700, a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků

Bezhotovostní platbu je potřeba uskutečnit předem a to do tří (3) pracovních dnů od zaslání objednávky zboží prodávajícímu. Jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky.

Varianta2

platba kreditní kartou

Při platbě kreditní kartou můžete být požádáni o potvrzení toho, že je karta vaše a že na ní dostatek finančních prostředků. Při platbě kreditní kartou se na Vašem bankovním výpise objeví označení platby jako „COROMORO“.

Přijímáme platební karty VISA a MASTERCARD.

Provozovatel vystaví za realizovaný nákup daňový doklad, který je zákazníkovi k dispozici ke stažení a k tisku (to znamená, že daňový doklad je kupujícímu k dispozici pouze v elektronické podobě, prodávající nezasílá tištěnou verzi.)

Doprava zboží

Cena za dopravné (resp. poštovné) se kupujícímu zobrazí v KOŠÍKU před finálním potvrzením objednávky. Dopravné není součástí kupní ceny zboží.

Dodání zboží

Zboží je expedováno v rámci České republiky zpravidla do 3 až 7 pracovních dnů po potvrzení objednávky. V případě jiné dodací lhůty Vás budeme nejpozději následující pracovní den po přijetí Vaší objednávky informovat.

Zboží zasíláme prostřednictvím společnosti PPL. PPL doručuje zásilky v rámci České republiky většinou do 24 hodin od okamžiku expedice. Jedná se vždy o pracovní dny, nikoliv o víkend nebo svátek.

Mimo ČR zboží zasíláme prostřednictvím společnosti TNT EXPRESS Worldwide, a to v doručovacích lhůtách této společnosti.

Nebezpečí škody na věci

Zboží je předáno okamžikem předání zboží k přepravě. Od tohoto okamžiku nenese poskytovatel nebezpečí za škody na zboží.

Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo ke zboží přechází až úplným zaplacením kupní ceny včetně všech poplatků za balné a dopravné.

Záruka na zboží a reklamace

Na veškeré objednané zboží se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Kontakt pro případ reklamace: coromoro@coromoro.com

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Práva ze záruky

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty (např. čistící přípravky). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje, s výjimkou zboží, u kterého je uvedena záruka kratší.

Práva při uplatnění záruky spotřebitelem:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Veškeré zásilky, které zákazník přebírá, doporučujeme ještě v přítomnosti řidiče přepravní služby PPL prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a přelepek dodavatele. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. Též je nutno věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek s počtem napsaných zásilek na expedičním listu přepravce. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. Nebude-li rozdíl zaznamenán na dokladu o převzetí (zaplacení), bude prodávající vycházet z toho, že zboží bylo řádně a v pořádku kupujícímu předáno. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí. Kopii prosím zašlete na adresu OP TIGER, spol. s r.o., Korytná 4, Praha 10, 10000, Česká republika. Jinou možností je vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět naší společnosti s uvedením důvodu na přepravním listu dopravce. Převzetím a zaplacením dodávky zboží kupující potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. Je-li kupujícím spotřebitel, nedodržením tohoto postupu není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci u prodávajícího. V takovém případě bude prodávající prokazovat, že spotřebitel zásilku převzal ve shodě s kupní smlouvou.

Množstevní a zjevné vady musí kupující, který není spotřebitelem, reklamovat při převzetí zboží a dokladovat zápisem buď u přepravce Česká pošta nebo při osobním převzetí přímo u prodejce.

Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou instalací a manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za - poškozením zboží při přepravě a nedodržením postupů při praní a žehlení resp. pokynů uvedených na etiketě zboží.

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli na jeho žádost vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamaci uplatňujte na adrese naší firmy: adresu OP TIGER, spol. s r.o., Korytná 4, Praha 10, 10000, Česká republika.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace ani kupující, ani prodávající (pokud by se ovšem ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že jde z jeho strany o zneužití práv).

K reklamovanému zboží je nutno přiložit kopii faktury, kopii dokladu o úhradě, dopis s uvedením důvodu reklamací a požadovaným způsobem vyřízení reklamaci, číslo účtu pro případné vracení peněz a platný email. Vracení reklamovaného zboží je na náklady prodávajícího

Storno objednávky

Zákazník (spotřebitel) má v souladu se zákonem č. 367/2000 měnícím zákon č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, v platném znění, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku spotřebního zboží jako např. akumulátory, nosiče obrazu a zvuku atd.
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

 • zboží nesmí nést známky použití
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní, a to včetně původního obalu
 • zboží musí být doručeno na adresu: OP TIGER, spol. s r.o., Korytná 4, Praha 10, PSČ: 10000

Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: žádost o jednostranné odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem na coromoro@coromoro.com)

Žádost musí obsahovat

 • projev Vaší vůle (odstoupení od smlouvy)
 • Vaši plnou adresu
 • Text: Požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).
 • Datum a podpis

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Pokud od smlouvy odstoupí spotřebitel, na základě jehož přání bylo zboží individuálně upraveno (např. potisk trička s návrhem dle přání zákazníka), zavazuje se spotřebitel v takovém případě k úhradě plné ceny zboží, jež bylo dle jeho přání upraveno, neboť pro dodavatele je takové zboží nadále neupotřebitelné. V takovém případě si tedy dodavatel vyhrazuje právo na kompenzaci ceny neupotřebitelného zboží a snížení vracené ceny zboží. Dodavatel však nemá nárok na kompenzaci jím uplatněných nákladů na balné, poštovné a dopravné.

Pokud od smlouvy odstoupí spotřebitel, který nežádal individuální úpravu zboží, nemá dodavatel právo na kompenzaci balného, poštovného a dopravného. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Nepřevzetí zboží zákazníkem

Prodávající má právo v případě nepřevzetí zboží na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zboží (poštovní náklady, obal) podle § 53 odst.10 Občanského zákoníku.

V případě, že zboží bylo vráceno prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží zákazníkem, je možné na základě emailové žádosti na náš kontaktní email: coromoro@coromoro.com a jejího potvrzení prodávajícím, opětovné zaslání. V takovém případě bude k ceně zásilky připočtena částka 150,- Kč jako manipulační poplatek na úhradu nákladů spojených s opětovným zasláním. Platbu za opětovné zasílání balíku požadujeme jen předem převodem na účet prodávajícího, všechny údaje (číslo účtu a VS) Vám budou poslány emailem.

V případě, kdy by vracené zboží bylo poškozené nebo nekompletní, vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci.

Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou dodací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou zákazník souhlasí potvrzením objednávky.

c) Kupující má právo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení za podmínek uvedených výše (viz. odstoupení od smlouvy)

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím z databáze nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti o vymazání.

Odkazy

Pokud webevé stránky www.coromoro.com obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, je tak pouze pro pohodlí zákazníků. Pokud uživatel odkaz použije, opustí zároveň stránky www.coromoro.com. Za obsah webových stránek, na které web www.coromoro.com odkazuje, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

Obsah webu coromoro.com

Provozovatel si vyhrazuje právo provést jakoukoliv změnu webových stránek www.coromoro.com a to kdykoliv, pouze na základě svého uvážení. Jakákoliv změna se však nemůže dotknout závazků provozovatele ve smluvních vztazích, ve kterých již akceptoval objednávku zákazníka.

Autorská ochrana a ochrana obchodního jména:

Jakékoliv použití ilustrativních obrázků použitých prodávajícím, grafiky jeho internetového obchodu, zdrojového kódu, obsahu obchodních podmínek či jiných prostředků používaných prodávajícím k podnikání, ať už pro účely podnikání či pro účely jiné je možné pouze se souhlasem provozovatele. Neoprávněné použití může být považováno za porušení autorského práva a postihnuto dle příslušných předpisů jako trestný čin či žalováno občanskoprávní cestou. To platí i tehdy, bude-li těchto prostředků použito jen zčásti či budou dodatečně upraveny.

Podle prvého odstavce je shodně chráněn i obchodní název prodávajícího, tj. obchodní jméno COROMORO.COM. Jakékoliv jeho využití či napodobení bez souhlasu prodávajícího není povoleno a bude stíháno také dle pravidel ochrany hospodářské soutěže.

Prohlášení o autorství, licenční ujednání

Pokud bude vznikat smluvní vztah mezi autorem grafických prvků, fotografií a obrázků a provozovatelem, platí, že:

Zaškrtnutím autor potisku prohlašuje, že jím zaslaný obrazový motiv, který má být předmětem potisku, je jeho vlastním dílem a třetí osoby nemohou k němu uplatnit jakákoliv práva vyplývající ze zvláštních zákonů, zejména z autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách. V případě nepravdivosti jeho prohlášení je povinen nést odpovědnost za škodu způsobenou neoprávněným použitím takového obrazového motivu.

Autor pozdějším předáním finálních tiskových dat uděluje dnem vyplacení autorské odměny provozovateli webu COROMORO.COM výhradní licenci k reprodukování autorského díla na maximální dobu ochrany autorských práv dle autorského zákona. Provozovatel je oprávněn vzniklé reprodukce autorského díla prodávat, rozšiřovat a pro tento účel měnit v rozsahu nezbytném pro efektivní vyhotovení reprodukcí a výkon své činnosti. Provozovatel není povinen licenci využít, výrobu reprodukcí může zastavit i znova obnovit kdykoli v době trvání licence, o čemž není povinen autora informovat

Využívání grafických prvků, fotografií a jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze Provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné.

Zákazník je plně odpovědný za grafické prvky, fotografie, obrázky, nápisy a texty, které bude nahrávat na server COROMORO.COM a jichž bude využívat při tvorbě návrhů potisku produktů. Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z jím na server COROMORO.COM nahraných, grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Tato práva nesmí být ohrožena a porušena ani v souvislosti s tiskem a prodejem takto Zákazníkem vytvořených návrhů produktů.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení povinností Zákazníka uvedených v v těchto pravidlech a podmínkách.

Grafické prvky, které bude zákazník nahrávat na server COROMORO.COM a ze kterých bude tvořit návrhy potisků produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností. Nesmí obsahovat zejména:

 • pornografickou tématiku;
 • symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména fašismu, nacismu a komunismu;
 • výzvy k násilí, nenávisti, rasové a jiné diskriminaci;
 • výzvy k terorismu, ozbrojeným konfliktům a válkám;
 • prvky obsahující jakékoli náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
 • prvky obsahující jakékoli státní symboly, jak České republiky, tak i jakéhokoli jiného státu v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
 • ochranné známky a obchodní firmy, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas;
 • díla chráněná podle autorského zákona, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat grafické prvky, které zákazník nahraje na server COROMORO.COM a případně mu odmítnout produkt obsahující závadný prvek vyrobit a předat.

Provozovatel je oprávněn užívat grafické prvky zákazníka nahrané na server COROMORO.COM a také zákazníkem vytvořené návrhy potisků produktů, a to i pro marketingové a reklamní účely.

Podmínky užití databáze grafických prvků provozovatele

Provozovatel má na svých webových stránkách databázi grafických prvků, které může zákazník využívat při návrzích produktů. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky Provozovatele mimo webové stránky Provozovatele a jeho partnerů, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

Právní řád

Tyto obchodním podmínky jsou podřízeny právnímu řádu České republiky, stejně tak jako smluvní vztah, který mezi provozovatelem a uživatelem vznikne objednávkou služeb prezentovaných na stránkách www.coromoro.com.

Účastníci smlouvy se výslovně dohodli na tom, že dle § 89a o.s.ř. je ze sporů z této smlouvy mezi podnikateli dána místní příslušnost soudu prvého stupně v Ústí nad Labem. Dále se smluvní strany dohodly na tom, že pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu nelze v souladu s § 525 odst. 2 občanského zákoníku převést na jinou osobu bez souhlasu prodávajícího.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2010 do odvolání či jejich změny.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu coromoro.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Provozovatel internetového obchodu www.coromoro.com:

OP TIGER, spol. s r.o.

Fakturační údaje
Korytná 4
Praha 10
10000
Česká reupublika
IČ: 45312966
DIČ: CZ45312966


Kontaktní údaje
Korytná 4
Praha 10
10000
Česká reupublika
Tel.: 222581915
E-mail: coromoro@coromoro.com